Algemeene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STAL CARITAS

Stal Caritas is een onderdeel van Binnenvaartonderneming Olivier en is een vennootschap onder firma, gevestigd te Kapellebrug, Sint janstraat 8C, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20146101

1 TOEPASSELIJKHEID

  • Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle
    overeenkomsten welke door STAL CARITAS worden gesloten met klanten, natuurlijke personen en rechtspersonen (hierna: “Klant”), omtrent het verkrijgen
    van paardrijlessen, het deelnemen aan bosritten en evenementen, het huren van boxen voor het stallen van paarden met bijkomende leveringen van voer en overige diensten
    (“Overeenkomst(en)”). Daar waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van “paarden” dienen hieronder eveneens “pony’s” begrepen te worden.

1.2 Indien de Klanten de, op grond van de Overeenkomst door Stal caritas geleverde faciliteiten, door anderen zoals gezinsleden, familieleden, vrienden of kennissen, dan wel mede door die anderen doet benutten en/of gebruiken, dan is de Klant volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle gevolgen daarvan, waaronder de strikte naleving door die anderen van de verplichtingen welke de Klant heeft op grond van de Overeenkomst, conform deze Algemene Voorwaarden, volgens de wet en volgens de redelijke uitleg van de Overeenkomst.

1.3 Bij het aangaan van Overeenkomsten met Klanten worden deze Algemene Voorwaarden door Stal Caritas aan die Klanten ter hand gesteld en worden die Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk door die Klanten aanvaard en akkoord bevonden door ondertekening van de Overeenkomst.

1.4 Personen die zich anders dan in het kader van een met Stal Caritas gesloten Overeenkomst ophouden op het terrein van Stal Caritas worden genoegzaam gewezen op het bestaan en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden middels publicaties en verwijzingen op prikborden bij de entree van het terrein van Stal caritas, alsmede op de website, en verklaren zich daarmee bekend en akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

2 AKKOORDVERKLARING

2.1 Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden wordt bij het aangaan van de Overeenkomst aan de Klant ter hand gesteld. Deze Algemene Voorwaarden worden eveneens gepubliceerd op de website van Stal Caritas: https://www.stalcaritas.nl

2.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. In dat geval zullen Partijen in onderhandeling treden om overeenstemming te bereiken over
alternatieve bepaling(en) welke de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderen.

3 AANSPRAKELIJKHEID

3.1 De Klant die deelneemt aan paardrijlessen, bosritten, ruiterkampen of anderszins onder
begeleiding van Stal caritas een paard van Stal Caritas berijdt en/of begeleidt en/of africht, althans op- en afzadelt en/of verzorgt in de ruimste zin des woords, verklaart uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van de risico’s die hieraan zijn verbonden en verklaart dat, indien het betreffende paard op welke wijze schade veroorzaakt deze voor volledige rekening komt van de Klant. Artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek blijft hiermee buiten toepassing.

3.2 Stal caritas en haar medewerkers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade, verlies of diefstal van eigendommen. Het stallen en/of achterlaten van eigendommen komt volledig voor eigen risico voor de Klant.

3.3 Alle Klanten waarmee Stal Caritas één of meerdere Overeenkomsten heeft gesloten, alsmede eenieder die zich ophoudt op het terrein van Stal caritas en eenieder die daar een paard stalt, berijdt, begeleidt of africht:
• doet dit geheel op eigen risico. Wanneer hij/zij of het paard schade toebrengt aan personen, dieren of eigendommen zijn Stal caritas en haar medewerkers daarvoor niet aansprakelijk;
• vrijwaart Stal caritas en haar medewerkers van aanspraken door overige Klanten;
• dient zelf voor een adequate wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, brandverzekering, diefstalverzekering en ongevallenziektekostenverzekering te zorgen en zichzelf, alsmede zijn/haar bezittingen en eigendommen als paard en harnachement zelf te verzekeren;
• is aansprakelijk voor alle schade die zijn/haar paard toebrengt aan de accommodatie of aan eigendommen van Stal caritas en voor alle aan Klanten toegebrachte schade;
• geeft onherroepelijk aan de Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.

3.4 Voor zover op Stal Caritas enige (wettelijke) aansprakelijkheid rust en zou komen vast te staan dat Stal caritas gehouden is enige schade te vergoeden, welke dan ook en door welke oorzaak dan ook, dan zal de te vergoeden schade worden beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Stal Caritas ter zake gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.

4 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

4.1 Van maandag tot en met vrijdag is het terrein van Stal caritas geopend van 08.30 uur tot 21.00 uur. Op zaterdag en zondag is Stal Caritas geopend van 09:30 uur tot 20.00 uur. Stal Caritas behoudt zich het recht voornoemde openingstijden te wijzigingen.

4.2 In geval u met uw paard weg bent (bijvoorbeeld naar een dierenarts of –kliniek of wedstrijd) en u niet voor sluitingstijd terug kunt zijn, meld u dit onverwijld aan Stal Caritas teneinde een passende regeling.

4.3 Roken is verboden op het terrein van Stal caritas.

4.4 U dient zich in en/of rondom de accommodatie rustig te gedragen.

4.5 U dient op een correcte wijze met uw paard om te gaan.

4.6 De stalling betreft volpension. Bij de stalling is inbegrepen: de boxhuur, het voer, het voeren, strooisel, het verzorgen / uitmesten van de box, gebruik van de faciliteiten inclusief rijbanen, longeercirkel, paddocks en gebruik van de weilandjes in de zomer conform instructies van Stal caritas.

4.6 De kosten voor een stapmolen abonnement bedragen € 50,- per maand. De medewerkers van Stal caritas zetten dan uw paard elke dag van maandag tot vrijdag in de stapmolen. (De stapmolen hopen wij medio 2021 gerealiseerd te hebben.)

4.7 De eigenaar van het paard is verplicht om het paard ten minste 1 keer per 10 maanden in te laten enten tegen influenza en tetanus en het paard regelmatig te ontwormen. Het paard dient niet langer dan 9 maanden geleden voor aanvang van de stalling ingeënt te zijn. U dient
daarom bij aanvang van de stalling een geldig paspoort inclusief de vaccinatiegegevens ter
inzage aan Stal caritas aan te bieden.

4.8 Afwijkende lichamelijke condities van het paard (medicijnengebruik, allergieën, e.d.) dienen te worden vermeldt. Eventuele stalgebreken van het paard worden gemeld aan het
stalmanagement.

4.9 Het meenemen van uw hond is toegestaan mits deze is aangelijnd. Indien uw hond voor
overlast zorgt dan wel uw hond niet gehoorzaam is, dan dient u uw hond terug in uw auto te
plaatsen. Tijdens het verzorgen en beweging geven van uw paard dient u uw hond in uw auto
te laten. Hondenuitwerpselen behoren te worden opgeruimd.

4.10 Alleen het personeel van Stal Caritas is gerechtigd om de paarden ruwvoer, krachtvoer en stro te geven. Stal Caritas voert 2x per dag krachtvoer in de vorm van een basis brok of muesli die Stal Caritas standaard heeft voor alle paarden. Indien u ander krachtvoer wenst voor u paard moet u dit zelf aanleveren. Neem hiervoor contact op met Stal Caritas. Daarnaast wordt 2x per dag ruwvoer gevoerd in de vorm van hooi. De standaard bodembedekking in de boxen is stro. Indien u andere bodembedekking wenst (bijvoorbeeld in geval van medische indicatie) neemt u dan contact op met Stal Caritas, zodat eventuele nadere afspraken kunnen worden gemaakt.

4.11 Het uitmesten en bij- / opstrooien van de boxen is inbegrepen in de standaardservice van Stal caritas. De boxen worden dagelijks nagelopen, uitgemest en bij- / opgestrooid waarbij ook de voer- en drinkbakken worden nagekeken.

4.12 Tijdens de weekenden zon- en feestdagen mest Stal caritas niet uit en gaan de paarden niet in de molen, noch wordt er anderszins service verleend door Stal caritas. Wel geven wij voer op deze dagen en zetten wij indien mogelijk de paarden in de wei of in de paddock.

4.13 Het openen en/of sluiten van de windgazen en het open houden van de loods deuren van de stal geschiedt louter door personeel van Stal caritas. Stal Caritas beslist wanneer het windgaas open gaat of dicht gaat en of er deuren open blijven staan.

4.14 Stal caritas heeft het recht om in geval van nood bij ziekte of blessure van het paard zonder voorkennis van de eigenaar de hulp van een erkend dierenarts in te roepen. Stal caritas heeft de verplichting om ziekte en blessure die het paard overkomen zo spoedig mogelijk aan de eigenaar te melden. Iedere avond wordt er nog een laatste controleronde gelopen.

4.15 Stal caritas is te allen tijde niet aansprakelijk voor de schade aan het paard, tenzij opzet of grove nalatigheid van de zijde van Stal caritas kan worden aangetoond.

4.16 De eigenaar van het paard is verplicht zelf een WA verzekering af te sluiten voor schade door het paard aan derden en/of hun bezittingen toegebracht. Stal caritas is hiervoor niet aansprakelijk, tenzij opzet of grove nalatigheid van de zijde van de Stal caritas kan worden aangetoond.

4.17 Stal Caritas stelt verplicht dat de eigenaar het paard zelf verzekerd heeft tegen brand, diefstal e.d. Andere eigendommen (zoals trailers, zadels, hoofdstellen e.d.) zijn ook niet verzekerd tegen brand, verlies, diefstal en schade, tenzij u hiervoor zelf een speciale verzekering (bijvoorbeeld voor sport- en recreatiespullen) heeft afgesloten. Indien dit niet het geval is, komt deze eventuele schade voor rekening van de desbetreffende eigenaar en nimmer van Stal Caritas.

Stal Caritas kan zich niet verzekeren tegen diefstal van eigendommen van derden, ondanks dat deze eigendommen zich in de boxen en zadelkasten of op het terrein van Stal Caritas bevinden.

4.18 Aanwijzingen van Stal caritas en van door Stal Caritas aangewezen beheerders dienen door iedereen te worden opgevolgd.

4.19 Het reglement is van toepassing op alle Klanten, paardeneigenaren, berijders, instructeurs en andere bezoekers van Stal caritas en kan periodiek worden herzien door Stal Caritas. In geval van aanvullingen en / of aanpassingen zal Stal Caritas alle betrokkenen hiervan voorafgaand aan de nieuwe ingangsdatum op de hoogte stellen.

4.20 Beslissingen aangaande alle niet in dit reglement beschreven situaties vallen onder de
discretionaire bevoegdheid van Stal Caritas, daar waar redelijkerwijs mogelijk in overleg met de betrokkenen.

5 GEBRUIK VAN DE ACCOMMODATIE EN FACILITEITEN

5.1 Alle ruimtes dienen door de gebruikers ervan netjes te worden gehouden.

5.2 Stalgangen dienen leeg te zijn. Kruiwagens, emmers, voer, harnachementen e.d. mogen niet in de gangen staan/hangen.

5.3 Paarden mogen alleen aan uw eigen box worden vastgezet, mits onder toezicht maar niet bij drukte. Poetsen kan ook in de box of op de daarvoor bestemde poetsplaatsen.

5.4 De hoeven moeten worden uitgekrabd en het stro bij deur van de box moet eerst naar binnen worden geschoven voordat u het paard uit de box haalt.

5.5 Als uw paard buiten de box heeft gemest (inclusief in één van de rijbanen, stapmolen,
longeercirkel of paddocks) dient u dit direct in de daarvoor bestemde kruiwagen of poepbak te
deponeren.

5.6 U dient uw rommel op te ruimen en te vegen waar u rommel heeft gemaakt, voor- en nadat u uw paard beweging geeft / heeft gegeven. Dit geldt ook voor de poets- / wasplaatsen en solarium. Afval kunt u in de daarvoor bestemde bakken en / of containers deponeren.

5.7 U zorgt zelf voor een gediplomeerd hoefsmid. Uw hoefsmid mag uw paard alleen op de
daarvoor bestemde plaats(en) bekappen en beslaan. Deze plaats(en) dienen direct na gebruik
opgeruimd en aangeveegd achtergelaten te worden.

5.8 In de zadelkamer is per paard 1 zadelkast beschikbaar. Per zadelkast zorgt u zelf voor een eigen (sleutel- of cijfer)slot; de kast is hiervoor uitgerust. De zadelkast dient schoon te worden gehouden, ook om eventuele overlast van ongedierte te voorkomen. Al uw eigendommen dient u in (dus niet buiten, naast of bovenop) de aan u toegewezen zadelkast op te bergen.

5.9 Het laten drogen van dekens is uitsluitend toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen. Laat uw gedroogde spullen hier niet onnodig hangen, maar zorg ervoor dat deze weer zo spoedig mogelijk worden opgeborgen in uw zadelkast.

5.10 Het is niet toegestaan uw paard onbeheerd buiten de box achter te laten. Dit geldt zowel voor de poets- / wasplaatsen en solarium als longeercirkel en paddocks.

5.11 Let er bij het verlaten van uw box, de stapmolen, de longeercirkel en de paddocks op dat deze goed zijn afgesloten. Voor alles geldt dit zowel met als zonder paard.

5.12 In geval u uw paard uit de stapmolen haalt: de molen weer aanzetten als er nog 1 of meerdere paarden instaan. De molen dient u uit te zetten als u uw paard er als laatste uithaalt.

5.13 Laat buitenverlichting (bijvoorbeeld stapmolen, longeercirkel en paddocks) en overige niet centraal bediende verlichting niet onnodig branden. Laat water niet onnodig lopen.

5.14 In de rijbanen en in de longeercirkel mag het paard niet worden losgegooid. In de rijbanen mag niet worden gelongeerd. Losgooien in de paddocks.

5.15 Van maandag tot en met vrijdag verleent Stal Caritas ’s ochtends stapmolenservice. Deze service is niet standaard inbegrepen bij de pensionstalling. Indien u deze service door
Stal Caritas ook in de middag of avond wenst, dient u hierover zelf afspraken te maken met Stal caritas; het is bijvoorbeeld mogelijk hiervoor een abonnement af te sluiten als aanvulling op de standaard service.

5.16 Gebruik van de longeercirkel. Door uw naam op het bord te schrijven kunt u aangeven dat u de eerst wachtende bent. In geval van wachtenden voor de longeercirkel houdt u dan rekening met uw stalgenoten, voor de paddocks geldt indien er wachtenden zijn een maximale
gebruikstijd van 15 minuten per paard (in- en uitstappen van uw paard kunt u buiten de
longeercirkel en paddocks doen). Het is niet toegestaan “vooruit” of “vast” te reserveren voor
andere dagen van de week.

5.17 Op afspraak en tegen vooraf af te spreken vergoeding kunt u uw paard door Stal Caritas laten longeren. Stal Caritas is ten allen tijde niet aansprakelijk voor de schade, het paard overkomen, tenzij opzet of grove nalatigheid van de zijde van Stal Caritas kan worden aangetoond.

5.18 Stal Caritas biedt u in beginsel de mogelijkheid tot weidegang voor uw paard in de periode van mei tot oktober. Het werkelijk aantal maanden is afhankelijk van de weer- en
terreinomstandigheden. Dit ter beoordeling van Stal Caritas. Stal caritas verzorgt het binnen- en buitenzetten. Deze service is standaard inbegrepen bij de pensionstalling. Het is niet toegestaan uw paard op eigen initiatief in de wei te zetten.

5.19 Stal Caritas biedt u de mogelijkheid uw trailer of kleine paardenvrachtwagen tegen vergoeding te stallen op het terrein van Stal Caritas indien het aantal beschikbare plaatsen dat toelaat.

5.20 Stal Caritas kan meerdere keren per jaar wedstrijden en / of andere evenementen op de accommodatie organiseren. Stal Caritas zal de eigenaar of bijrijder van het paard hiervan minimaal 2 weken van te voren op de hoogte stellen.

6 RIJDEN, LESSEN EN ANDERE RIJBAANREGELS

6.1 Alcoholgebruik voor of tijdens het rijden is niet toegestaan.

6.2 In het belang van ieders veiligheid is bellen te paard verboden.

6.3 Tijdens lessen en wanneer anderszins berijders rijden, dient rond en in de nabijheid van de
rijbanen rust te heersen.

6.4 Zorg voor een correcte en juiste optoming van uw paard.

6.5 Het rijden met een goedgekeurde veiligheidshelm met CE-markering en EN-1384 teken is te alle tijde verplicht (te paard, zowel binnen als buiten de rijbanen).

6.6 Gaat u een buitenrit maken, meld dan even dat u gaat en waarheen. Bij calamiteiten weet men waar men moet gaan kijken.

6.7 Tijdens het rijden op de rijbanen dienen de hieronder geldende rijbaanregels gevolgd te
worden:
a) bij het rijden dienen alle berijders een goed passende veiligheidshelm met CE-markering en
EN-1384 teken te dragen;
b) bij het rijden dienen de rijlaarzen / schoenen ruim in de stijgbeugel te zitten;
c) bij het rijden dienen alle berijders rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde
doorlopende zool en een hak, waarbij schoenen gecombineerd dienen te worden met chaps;
d) bij het rijden dienen grote, uitstekende sieraden, te losse kleding en sjaals te zijn af- c.q. uitgedaan;
e) het voornemen om in- of uit de rijbaan te gaan, moet duidelijk worden aangekondigd;
f) op- en afstijgen in de rijbaan op de AC-lijn. Indien gebruik wordt gemaakt van een opstaphulp dient de berijder ervoor te zorgen dat deze na het opstijgen door iemand anders buiten de rijbaan geplaatst wordt;
g) stilstaan op de hoefslag is niet toegestaan. Het zij er geoefend wordt voor een wedstrijd. Dit moet vooraf aangegeven worden bij de eventuele overige ruiters in de rijbak.
h) de combinatie welke op de linkerhand rijdt, heeft het bij elkaar passeren voorrang op de
hoefslag (elkaar passerende combinaties houden dus rechts);
i) degene die een snellere gang heeft en / of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang. Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren.

6.8 Instructie door een eigen, gediplomeerde instructeur is op de accommodatie toegestaan.
Voordat de instructeur zijn of haar eerste les verzorgt bij Stal Caritas dient hij / zij zijn of haar
originele diploma(‘s) te laten zien aan Stal Caritas; Stal Caritas maakt hiervan een kopie voor haar eigen administratie. De instructeur dient gebruik te maken van een headset

6.9 De lestijd dient u te reserveren via het daartoe beschikbare reserveringsbord. Bij het niet
doorgaan van een les, dient u de reservering hiervoor vooraf weer vrij te geven. Er mogen
maximaal 2 privélessen op dezelfde tijd per rijbaan gegeven worden; in dat geval is het
verplicht dat berijders en instructeurs van een headset gebruikmaken.

6.10 Tijdens privéles mag er door andere berijders vrij worden gereden. De rijbaanregels blijven onverkort van toepassing.

6.11 Behoudens de instructeur en de berijder die aan een les deelneemt mag niemand zich met de gang van zaken in de les bemoeien tenzij het paard niet correct wordt behandeld. In dat geval zal Stal Caritas instructeur en berijder aanspreken.

6.12 Springen en het gebruik van springmateriaal, zoals balkjes of cavalettis is niet toegestaan
tenzij hiervoor vooraf toestemming is gegeven door Stal Caritas. Alle materiaal dient direct na
gebruik te worden opgeruimd.

6.13 Paardrijden brengt altijd risico’s met zich mee. Stal Caritas aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor letsel aan berijders, instructeurs en / of paarden, tenzij, opzet of grove nalatigheid van de zijde van Stal Caritas kan worden aangetoond.

6.14 Indien u alleen rijdt in de buitenbaan of als u naar het bos gaat dient u altijd een mobiele telefoon bij u te hebben.

7 BETALINGVOORWAARDEN

7.1 Het tarieven/prijzen voor de pensionstalling worden inclusief BTW aangeduid. De eenmalige borg inclusief het maandelijkse pensionstallingsgeld dient vooruit te worden betaald, met als uiterlijke datum de eerste van elke maand. In de omschrijving graag opnemen “borg” of “pensionstalling maand” en de naam van het paard. De borg wordt bij gebreke van schade door Stal Caritas terugbetaald op het moment van eindigen van de Overeenkomst. Het is mogelijk om de (stallings)kosten te betalen aan de voordeur van het kantoor als er iemand aanwezig is.

7.2 U kunt gebruik maken van uw box na ontvangst van het geld en de door u volledig ingevulde en ondertekende Overeenkomst.

7.3. Bij beëindiging van de stalling geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand, opzegging
geschiedt telkens tegen het einde van de nieuwe kalendermaand (N.B.: mocht u besluiten
eerder weg te gaan dan het einde van de maand, dan vindt er geen restitutie plaats). Dit geldt
ook indien Stal Caritas de stalling van uw paard beëindigd, tenzij voor Stal Caritas zwaarwegende redenen voor beëindiging bestaan. In deze maand worden de dan nog openstaande rekeningen betaald en, indien nodig verrekend met de borg. Wanneer alle verschuldigde rekeningen zijn betaald mag het paard meegenomen worden. Bij tijdelijke afwezigheid van uw paard, langer dan 14 dagen rekenen wij reserveringskosten voor het aanhouden van uw box. Deze zijn € 200,00 per maand. Indien u uw paard tijdelijk op vakantie laat gaan, dient u dit 1 maand vooraf door te geven Uitzondering is een plotselinge opname in een kliniek.

7.4 Overige betalingen voor eventuele andere, met u afgesproken, door Stal Caritas verleende diensten (bijvoorbeeld extra abonnementen, trailer- / vrachtwagenstalling, rijden, e.d.) dienen te geschieden conform de met u gemaakte afspraken.

7.5 De directie van Stal Caritas is gerechtigd om tussentijds en maximaal 1 keer per jaar de tarieven voor pensionstalling te verhogen indien de geldende dagprijs van foerage, eventuele stijging van lonen en sociale lasten enzovoort daartoe aanleiding mochten geven, echter niet zonder aankondiging vooraf aan de Klant. Hierbij wordt een termijn van minimale
aankondigingstermijn van 2 maanden in acht genomen voor de ingangsdatum van het nieuwe
tarief.

7.6 De kosten verbonden aan veterinaire behandeling, medicamenten, hoefsmid, keuring,
paardentandarts, verzekering, transport van het paard e.d. zijn voor rekening van de eigenaar
van het paard.

7.7 Ingeval van niet-tijdige betaling, of stornering van een betaling, is naast de wettelijke rente een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van EUR 150,00, welk bedrag enkel kan worden beschouwd als een tegemoetkoming in de incassokosten,
onverminderd het recht van Stal Caritas om vergoeding te eisen van alle daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten.

8 GESCHILLEN

8.1 Op elke Overeenkomst tussen Stal Caritas en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Bij gerechtelijke geschillen tussen Stal Caritas en klant zal in eerste instantie de rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, Nederland, bevoegd zijn, met uitsluiting van alle andere relatief bevoegde gerechtelijke instanties.

9 AANPASSINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Stal Caritas is ten alle tijden gerechtigd om de Algemene Voorwaarden aan te passen. De meest recente Algemene Voorwaarden staan op de website van Stal Caritas www.stalcaritas.nl en kunnen ook op verzoek naar u toegestuurd worden.

TOT SLOT
Waar paarden zijn, zijn mensen. Waar mensen zijn, wordt veel gesproken en besproken. Wij vragen u daarom altijd rekening te houden met elkaar; we komen tenslotte voor hetzelfde doel: onbezorgd en in alle rust ontspannen kunnen genieten van paarden en de hippische sport. Dit neemt niet weg dat er toch wel eens problemen zouden kunnen ontstaan. Kom gerust naar ons toe, als u ergens problemen mee heeft, dan kunnen wij daarvoor samen naar een bevredigende oplossing zoeken.

VERSIE MAART 2020