Algemeene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KOETSVERHUUR EN RONDRITTEN

 

Stal Caritas is een onderdeel van Binnenvaartonderneming Olivier en is een vennootschap onder firma, gevestigd te Kapellebrug, Sint janstraat 8C, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20146101

 

Artikel 1           Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de koetsverhuur en rondritten van Stal Caritas.
 • De overeenkomt tussen de huurder en Stal Caritas kan op verschillende manieren tot stand komen:
  • mondeling in persoon of per telefoon met de eigenaar of een medewerker van Stal Caritas.
  • per e-mail.
  • door ondertekening van een offerte of overeenkomst.
  • aanmelding via de website.
 • Indien het een overeenkomst betreft met een minderjarige is deze pas definitief indien een schriftelijke bevestiging met handtekening van een ouder of wettelijk voogd is overlegd.

 

Artikel 2           Algemeen

 • De huurder/ondertekenaar van de overeenkomst is verantwoordelijk voor zijn gezelschap.
 • Het instappen en meerijden in de koets geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico van eventuele ongevallen en andere schade.
 • Kinderen mogen uitsluitend onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een ouder of begeleider instappen en meerijden.
 • Het is tijdens de rit verboden te gaan staan in de koets.
 • Instappen en uitstappen mag enkel als de koetsier dat aangeeft.
 • In de koets mag NIET gerookt worden.
 • In en bij de koets mag niet geschreeuwd, luidruchtig of andere afwijkende geluiden gegeven worden. Dit omdat de paarden hiervan kunnen schrikken.
 • Indien door schuld van de huurder of zijn gezelschap schade aangericht wordt aan de koets of paarden, wordt deze schade verhaald op de huurder.
 • De koetsier is ten alle tijden gerechtigd de rit te beëindigen bij wangedrag van de huurder en of zijn gezelschap.

 

Artikel 3           Levering diensten

 • De levering van een dienst door Stal Caritas is pas definitief als:
  • De klant een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van zijn / haar gevraagde dienst.
 • Het volledige geldbedrag bij aanvang van de dienst is voldaan. Indien het volledige bedrag niet is voldaan bij aanvang van de dienst heeft Stal Caritas het recht de dienst te weigeren.
 • Bij aanvraag van de dienst word(en) de leveringsdag(en) voor de betreffende dienst in onderling overleg tussen Stal caritas en aanvrager vastgelegd.
 • Indien een dienst door externe redenen niet door kan gaan kunnen er kosten in rekening gebracht worden. De extra kosten van deze dag worden door Stal Caritas bepaald.

 

 

Artikel 4           Betaling

 • Bij overeenkomen van een dienst, dient een aanbetaling van 50% te worden voldaan of anders overeengekomen in een overeenkomst.
 • Het verschuldigde bedrag moet voor aanvang van de overeenkomst volledig worden voldaan op basis van een door Stal Caritas verzonden factuur.
 • Stal Caritas hanteert een betalingstermijn van 7 dagen.
 • Indien niet tijdig is voldaan aan de betalingsverplichting zal Stal Caritas als volgt handelen:
 • Op het moment dat de betalingstermijn met 7 dagen is overschreden volgt een betalingsherinnering.
  • Indien 7 dagen na de betalingsherinnering nog niet is voldaan aan de betalingsverplichting volgt een aanmaning waarbij wettelijke incassokosten en rente in rekening worden gebracht.
  • Is er 7 dagen na de aanmaning nog niet voldaan aan de betalingsverplichting dan besteed Stal Caritas het incasseren van de factuur uit aan een incassobureau.

 

Artikel 5           Annulering of voortijdige beëindiging

 • Bij annulering van een overeenkomst zal volgens de volgende staffel annuleringskosten in rekening gebracht worden door Stal Caritas aan de klant:
  • Tot 4 weken voor aanvang:                                                    50% van het factuurbedrag.
  • Tot 2 weken voor aanvang:                                                    80% van het factuurbedrag.
  • Tot de dag voor aanvang:                                                       100% van het factuurbedrag.
 • Annulering dient altijd schriftelijk te worden bevestigd.
 • Indien er geen sprake is van overmacht, zal er geen restitutie van gedane betalingen plaatsvinden.
 • Indien men voortijdig wenst te beëindigen en er is wel sprake van overmacht, zal er restitutie plaatsvinden van gedane betalingen voor ten hoogste een bedrag dat in redelijke verhouding staat tot het deel van de niet genoten dienst, met uitzondering van de bedragen die verband houden met betaalde (inkoop) kosten aan derden.
 • Eventuele terugbetalingen door Stal Caritas worden binnen 14 dagen na ontstaan van de terugbetalingsverplichting voldaan.

 

Artikel 6          Annulering door Stal Caritas

 • Stal Caritas heeft het recht overeenkomsten te annuleren. Stal Caritas zal de klant daarover schriftelijk berichten, uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de overeengekomen dienst.
 • Stal Caritas zal de klant in voorkomende situaties een alternatieve datum aanbieden. Indien de klant daarmee niet akkoord gaat, zal Stal Caritas het betaalde bedrag terugstorten.

 

Artikel 7         Overmacht

 • Stal Caritas verplicht zich tot het leveren van de overeengekomen dienst(en) tenzij er sprake is van overmacht.
 • Er is sprake van overmacht tot nakoming van de overeenkomst door Stal Caritas indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de macht van Stal Caritas.
 • Stal Caritas verplicht zich tot het eenmalig bieden van alternatieve dagen, zodra deze in het geval van overmacht geen doorgang konden vinden.
 • Bij een defect aan de koets of paard tijdens de uitvoering van de rit zal Stal Caritas zorgdragen voor vervangend vervoer.
 • Mocht er geen vervangende koets of paard beschikbaar zijn, dan wordt een taxi ingeschakeld om de rit te vervolgen.
  • Restitutie is in deze situatie niet mogelijk.
 • Stal Caritas kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er zich een geval van overmacht voordoet.

 

Artikel 8         Aansprakelijkheid

 • Stal Caritas zal haar verplichtingen jegens haar wederpartij naar beste weten en kunnen tot uitvoering brengen en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden (waaronder leveranciers) in te schakelen.
 • Indien een klant op enigerlei wijze schade oploopt ten gevolge van overlijden, lichamelijk of geestelijk letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal en materieel verlies tijdens of ten gevolge van de activiteit dan kan Stal Caritas en haar medewerkers niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij dit veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid van Stal Caritas of haar medewerkers te wijten valt.
 • Stal caritas is niet verantwoordelijk voor achtergelaten voorwerpen in de koets.
 • Stal Caritas is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten en/of gebreken van zijn onderaannemers.
 • Alle Klanten of bezoekers die zich ophoudt op het terrein van Stal Caritas doet dit geheel op eigen risico en dient zich te houden aan het regelement van Stal Caritas.
 • Indien Stal Caritas aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 • Stal Caritas is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 • Indien Stal Caritas aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Artikel 9         Visueel materiaal

 • Indien een klant/deelnemer, degenen die hem of haar vergezellen of zich door zijn of haar toedoen op de locatie, op een foto of film staan die gebruikt wordt voor promotionele doeleinden voor Stal Caritas, wordt diens instemming met het gebruik van de afbeelding in de publicatie vermoed, zelfs indien hij of zij op de afbeelding herkenbaar is.

 

Artikel 10         Geheimhouding

 • Alle informatie, persoonlijk dan wel zakelijk, die Stal Caritas of de in haar opdracht werkzaam zijnde personen tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden ter ore komt, wordt gezien en behandeld als strikt vertrouwelijk.
 • Op bovenstaand artikel wordt alleen uitzondering gemaakt overeenkomstig de inhoud van artikel 12 of als er sprake is van wettelijke meldingsplicht.

 

Artikel 11            Geschillen

 • Op elke Overeenkomst tussen Stal Caritas en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Bij gerechtelijke geschillen tussen Stal Caritas en klant zal in eerste instantie de rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, Nederland, bevoegd zijn, met uitsluiting van alle andere relatief bevoegde gerechtelijke instanties.

 

 

Artikel 12            Verwerkersovereenkomst

 • Kijk verder bij de verwerkersovereenkomst hoe wij omgaan met uw gegevens als u gebruik maakt van één van onze diensten. Als u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden voor een bepaalde dienst van Stal Caritas gaat u ook automatische akkoord met onze verwerkersovereenkomst.

 

VERWERKERSOVEREENKOMST (AVG)                                                                                    

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stal caritas houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als bedrijf zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze algemene voorwaarden of deze verwerkersovereenkomst, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens zoals op de linkerzijde vermeld.

 

PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN OF LEVERANCIERS
Persoonsgegevens van Klanten of leveranciers worden door Stal Caritas verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden;
- Communicatie over de opdracht en/of lidmaatschap en/of uitnodigingen;
- Digitale of geprinte communicatie over (branche gerelateerd) nieuws
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht;
- Het overeengekomen lidmaatschap;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stal caritas de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- Adresgegevens
- (Zakelijk) Telefoonnummer
- Mobiele Telefoonnummer
- (Zakelijk) E-mailadres
- Geslacht
- Bankgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Stal Caritas opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en vervolgens 5 jaar ten behoeve van archief en in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN MEDEWERKERS
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Stal Caritas verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stal Caritas de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum en Geboorteplaats
- Salarisgegevens
- Kopie ID
- BSN-nummer
- Burgerlijke staat
- Overlijdensdatum
- Bankgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Stal Caritas opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van een relatiebeheerprogramma
- Het verzorgen van de (financiële) administratie
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
- Het verzorgen van de salarisadministratie
- Het verzorgen van verzending van geprinte uitgave of documenten

             - Het verzorgen van (extra) (volg)koetsen met paarden door collega stalhouderijen.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

BINNEN DE EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

BEWAARTERMIJN
Stal Caritas bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens Stal Caritas van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Wij maken gebruik van gegevens autorisatie
- Onze systemen beschikken over een uitstekend anti-virusprogramma
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens

 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

VRAGEN
Als u nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Stal Caritas

Sint janstraat 8C

4565EN Kapellebrug

info@stalcaritas.nl

www.stalcaritas.nl

Tel: +31(0)623441860